Skip to content

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA

Rozdział I


Postanowienia ogólne§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.)

 2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284)

 3. miejscu grzebalnym – należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu

 4. miejscu rezerwowym – należy przez to rozumieć miejsce grzebalne przeznaczone do pochowania, udostępnione osobie za jej życia, po uiszczeniu należnej opłaty

 5. założyciel grobu – osoba, która jako pierwsza uiściła opłatę za miejsce grzebalne;

 6. dysponent grobu – założyciel grobu oraz członkowie rodziny osoby pochowanej w tym, grobie, w kolejności wymienionej w art. 10 ust. 1 ustawy

 7. administrator cmentarzy - zewnętrzny podmiot wybrany w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. DZ.U z 2015 r., poz. 2154 z póź. zmianami).


§ 2. Na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda urządza się

groby o wymiarach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca

2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca

pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48 poz. 284).


§ 3.1. Cmentarze komunalne zlokalizowane w Nowej Rudzie przy ul. Cmentarnej i ul. Kasztanowej
wraz z wyposażeniem stanowią własność Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

2. Przebywanie na terenie cmentarzy może odbywać się:

a) w okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. od 7.00 do 20.00,

b) w okresie od 1 kwietnia do 29 października w godz. 6.00 do 22.00,

c) w okresie od 30 października do 2 listopada od godz. 7.00 do momentu opuszczenia

cmentarza przez wszystkie osoby odwiedzające groby.

3. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dniach od poniedziałku do soboty.

4. Prace budowlane, remontowe i konserwacyjne wolno prowadzić wyłącznie w godzinach pracy

administratora. W uzasadnionych przypadkach jest możliwe prowadzenie powyższych prac w

innych dniach i godzinach, po uzyskaniu pisemnej zgody administratora cmentarza.

5. Zezwolenie na wjazd każdorazowo wydaje Administrator cmentarza.

6. Wjazd służy wyłącznie do transportu elementów pomnika oraz materiałów do miejsca

wbudowania tylko na okres jego rozładunku.

7. Dane administratora (nazwa, adres firmy, telefon, godziny urzędowania, godziny pełnienia

dyżurów) oraz regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych winny być umieszczone

w widocznym miejscu na terenie każdego cmentarza.

8. Biuro administratora cmentarzy czynne jest w dni robocze od 7.30 do godz. 16.00 a w

soboty od 8.00 do 14.00.

9. Skargi na administratora można kierować do Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

10. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy sprawuje Burmistrz Miasta Nowa Ruda.Rozdział 2

Ogólne zasady korzystania z cmentarzy komunalnych


§ 4.1.Osoby, które przebywają na terenie cmentarzy winny zachować ciszę, porządek i powagę

miejsca.

2. Na teren cmentarzy dozwolony jest wjazd wyłącznie pojazdów zakładów świadczących usługi

pogrzebowe za zgodą administratora.

3. Zieleń cmentarna

a) Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora Cmentarza.

b) Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać nasadzeń,

podkrzesywań, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących

w alejach cmentarnych lub na grobach.

4. Zieleń na grobach

a) Dysponent może po uzgodnieniu z administratorem cmentarza indywidualnie

kształtować grób z wykorzystaniem roślin zielnych i niskich krzewów, tj. takich, które

w postaci dorosłej nie przekraczają wysokości 1 metra, a ich pokrój jest mniejszy niż

szerokość grobu.

b) Niedozwolone jest sadzenie na grobach drzew i wysokich krzewów.

5. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest

wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.


Rozdział 3


Szczegółowe zasady korzystania z cmentarzy komunalnych


§ 5.1. Wykonywanie czynności pogrzebowych oraz robót kamieniarsko-budowlanych

wykonywanych na grobach wymaga powiadomienia administratora, co najmniej na jeden

dzień przed pochówkiem, bądź rozpoczęciem prac w celu dokonania niezbędnych uzgodnień.

2. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w sposób

utrudniający dostęp do sąsiednich kwater, bądź zakłócający komunikację wewnątrz

cmentarza, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w

terminie wyznaczonym przez administratora.

§ 6.1. Roboty kamieniarsko - budowlane na cmentarzu, w szczególności budowa grobu

murowanego, ustawienie nagrobka, remont nagrobka, wykonanie wylewki wokół grobu,

mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim przekazaniu wykonawcy robót terenu

budowy przez administratora.

2. Przekazanie terenu budowy wykonawcy robót następuje w formie pisemnego zezwolenia

administratora cmentarza, które powinno zawierać:

a) imię i nazwisko wykonawcy robót lub nazwę firmy;

b) adres wykonawcy;

c) lokalizację miejsca robót:kwatera, rząd, grób oraz nazwisko osoby zmarłej;

d) rodzaj prowadzonych robót;

e) wymiary wytyczonego miejsca;

f) ustalenia dotyczące transportu materiałów, ziemi, gruzu oraz nagrobków lub elementów

nagrobków przeznaczonych do przywozu lub wywozu;

g) sposób zabezpieczenia grobów i nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych

robót;

h) klauzulę, w której wykonawca robót zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na

cmentarzu zasad prowadzenia robót, do wywozu gruzu, ziemi i innych pozostałości po

robotach budowlanych, a także naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód

oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego.

3. Administrator cmentarza w przypadku stwierdzenia niezgodności złożonego projektu

nagrobka z jego realizacją bądź naruszenia postanowień porządkowych niniejszego

regulaminu posiada prawo przerwania prowadzonych prac.

4. Administrator cmentarza dokonuje odbioru robót i sporządza protokół odbioru.

5. Administrator cmentarza może odmówić wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2

wykonawcy robót który uprzednio wykonał prace niezgodnie z warunkami zezwolenia.


§ 7.1. Na cmentarzach komunalnych pobierane są przez administratora opłaty cmentarne ustalone

przez radę gminy w drodze uchwały. Opłaty cmentarne stanowią dochód gminy.

2. Opłaty za miejsca pod grób ziemny, za miejsce rezerwowe oraz za przedłużenie okresu

użytkowania grobu ziemnego i miejsca rezerwowego pobierane są na okres 20 lat. Po tym

czasie należy ponownie wnieść stosowne opłaty.

3. W przypadku nie dokonania opłat za następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje

się on do likwidacji. Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy

informacyjnej, co najmniej na 3 miesiące przed zamierzoną likwidacją grobu.

4. W przypadku nie przedłożenia opłaty na następne 20 lat za miejsce rezerwowe, rezerwacja

wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od wniesienia opłaty, a miejsce pozostaje do

dyspozycji administratora.

5. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.


§ 8.1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana tylko w przewidzianych przepisami

prawa przypadkach.

2. Wykonanie czynności ekshumacyjnych wymaga przed ich rozpoczęciem uzyskania pisemnego

zezwolenia administratora cmentarza oraz uiszczenia stosownej opłaty pobieranej przez

administratora na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.


§ 9. Dysponenci grobów oraz miejsc objętych rezerwacją miejsca pod groby powinni dbać o

należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość i porządek.


§ 10.1. Przyjmowanie,wydawanie i przygotowanie zwłok do pochówku nie może odbywać się w

trakcie ceremonii pogrzebowych i nie może zakłócać ich przebiegu.

2. Osoby wykonujące czynności wskazane w pkt 1 są zobowiązane podporządkować się

do zaleceń administratora cmentarza oraz pozostawienia wykorzystywanych pomieszczeń

w czystości.

3. Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową zobowiązany jest do pozostawienia miejsca

pochówku i jego otoczenia w stanie czystym i uporządkowanym.


§ 11. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się:

 1. przebywania poza ustalonymi godzinami ich otwarcia;

 2. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

 3. zachowań uwłaczających pamięci zmarłych:

 4. palenia ognisk;

 5. niszczenia zieleni;

 6. niszczenia obiektów i urządzeń cmentarnych oraz nagrobków;

 7. ustawiania ławek z oparciem;

 8. żebractwa;

 9. pozostawiania lub wyrzucania do pojemników elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych i ziemi, wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych;

 10. składowania odpadów poza urządzeniami przeznaczonymi do tego celu;

 11. wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników;

 12. przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu, za wyjątkiem kultywowanych przez grupy religijne i etniczne tradycyjnych obrzędów i zwyczajów, pod warunkiem iż nie łamią one ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego;

 13. palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających;

 14. jazdy pojazdami jednośladowymi.


§ 12. Na terenie cmentarzy bez uzyskania zgody administratora zabrania się:

1) ustawienia ławek, płotków;

2) wjazdu pojazdów mechanicznych,

3) prowadzenia prac kamieniarskich i budowlanych;

4) utwardzania gruntu wokoło grobów;

5) handlu, umieszczania reklam, kwestowania;


Przepisy końcowe


§ 13. Kwestie, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem a mogące być przedmiotem

nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez Burmistrza Miasta

Nowa Ruda.Załacznik do Uchwały Nr 329/XXXV/17

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie


z dnia 21 czerwca 2017 roku